Εναρκτήρια Συνάντηση Διακρατικού ‘Εργου ‘Let’s create an SDGs heritage – SDGCultheritage’

July 28, 2023

ASCOLI1
ASCOLI2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΎ EΡΓΟΥ

‘Let’s create an SDGs heritage – SDGCultheritage’

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μέρος 1το

Ascoli Piceno, Ιταλία, Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

 Δελτίο Τύπου αριθ. 1

 Το Σάββατο 8 και τη Κυριακή 9 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Ascoli Piceno της Ιταλίας η εναρκτήρια συνάντηση και εκδήλωση κατάρτισης και δικτύωσης του διακρατικού έργου “Let’s create an SDGs heritage – SDGCultheritage” (www.sdgheritage.eu). Το έργο “SDGCultheritage”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Creative Europe” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιαστεί και συντονίζεται από την Antroposervice SAS, μια ιταλική ΜΜΕ, ως επικεφαλής εταίρος και έχει ως συνεταίρους το  Ινστιτούτο Ελληνικής Φιλοσοφίας Αθηνών (Ελλάδα), το Ίδρυμα για την Προστασία του Τοπίου της Jelenia Góra (Πολωνία), την Ισπανική ΜΜΕ Espacio Tormaleo S.L. του Oviedo (Ισπανία) και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI).

 Οι διήμερες εργασίες, επικεντρώθηκαν στην απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους συναφείς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτησή τους στους οργανισμούς-εταίρους του έργου, στις κοινότητες αναφοράς τους και γενικότερα στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

 H αρχική μεθοδολογία που προτείνει το έργο, μελετά τον συντονισμό μεταξύ του περιεχομένου και των μεθόδων της βιώσιμης ανάπτυξης και του πολιτισμού, της τέχνης ως γενεσιουργών πεδίων που εμψυχώνουν άτομα, κοινότητες, θεσμούς και την κοινωνία στο σύνολό της.

 Κατά την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση η ομάδα περιπλανήθηκε στα αρχαία και χαρακτηριστικά στενά δρομάκια του Ascoli Piceno για να ανακαλύψει, μέσω της απαγγελίας στίχων από το έργο Divine Comedy’s Inferno, σε περιδιάβαση τριών σταδίων,  την οπτική του Dante Alighieri (the Supreme Poet) για το περιβάλλον. Χρησιμοποιήθηκαν τρία εκπαιδευτικά στάδια, κυρίως για την ανακάλυψη και τη διερεύνηση μιας συγκεκριμένης υποομάδας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τους στίχους του Δάντη, που χωρίζεται ως εξής: στο πρώτο στάδιο, οι στόχοι συνδέονται με το ΑΤΟΜΟ (SDGs 1, 2, 3, 4, 5) και τον ΠΛΑΝΗΤΗ (SDGs 6, 12, 13, 14, 15), στο δεύτερο στάδιο, οι στόχοι συνδέονται με την ΕΥΗΜΕΡΙΑ  (SDGs 7, 8, 9, 10, 11) και  στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, οι στόχοι  σχετίζονται με την ΕΙΡΗΝΗ (SDG 16) και τις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (SDG 17).

Η δεύτερη εκπαιδευτική συνεδρία ασχολήθηκε κυρίως με την προβολή  έκθεσης φωτογραφικών έργων ενός τοπικού φωτογράφου με θέμα τον πλανήτη Γη, το Περιβάλλον και τη Γυναίκα, ακολουθούθησε συζήτηση.   

 Η επόμενη διακρατική εκδήλωση του έργου, η οποία θα επικεντρωθεί και πάλι στα σχετικά με την Ατζέντα 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

 Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε πώς το έργο πηγάζει από την ιδέα ότι οι φορείς της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, όπως και όλοι οι άλλοι τομείς, καλούνται να αναλάβουν δράση για την ενσωμάτωση και την κυριαρχία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στις στρατηγικές και τις δραστηριότητές τους. Το έργο δίνει προσοχή στη διαχείριση των αποβλήτων, την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την αποφυγή υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων γενικότερα, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά μέσω πολιτιστικών και δημιουργικών εκδηλώσεων.

 

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο:

www.sdgheritage.eu

               info@csti-cyprus.org             

#SDGCULTHERITAGE

 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

TRANSNATIONAL PROJECT KICK-OFF MEETING

Project “Let’s create an SDGs heritage – SDGCultheritage”

AND TRAINING & NETWORKING EVENT n° 1

      Ascoli Piceno, Italy, Saturday 8 and Sunday 9 July 2023

Press Release No 1

The transnational project’s kick-off meeting and training & networking event of the project “Let’s create an SDGs heritage – SDGCultheritage” (www.sdgheritage.eu), has been held in Ascoli Piceno, Italy, on Saturday 8 and Sunday 9 July 2023. The “SDGCultheritage” project, co-financed by the Creative Europe Program of the European Union, has been conceived and coordinated by Antroposervice SAS, an Italian SME, as the leading partner and has as co-partners the Institute of Greek Philosophy of Athens (Greece), the Foundation for the Protection of the Landscape of Jelenia Góra (Poland), the Spanish SME Espacio Tormaleo S.L. of Oviedo (Spain) and the Cyprus Sustainable Tourism Initiative of Nicosia (Cyprus).

The two days of work were focused on the acquisition of skills related to the 2030 Agenda for Sustainable Development and related Sustainable Development Goals, in order to promote their adoption within the project partner organizations, their reference communities and in general within the cultural and creative industries.

In line with the original methodology proposed by the project, which explores the resonance between the contents and methods of sustainable development and culture, art as generative fields that animate individuals, communities, institutions and society as a whole, the first training session was itinerant, a walk in three stages through the ancient and characteristic narrow streets of Ascoli Piceno to discover, through the declamation of verse taken from the Divine Comedy’s Inferno, a perspective of the Supreme Poet on the environment. The three training stages were also used to discover and explore a particular sub-group of Sustainable Development Goals, in association to Dante’s declaimed verse, as follows: in the first stage, the goals connected the PERSON (SDGs n° 1, 2, 3, 4, 5) and the PLANET (SDGs n° 6, 12, 13, 14, 15), in the second stage, the goals connected to PROSERITY (SDGs n° 7, 8, 9, 10, 11) and finally, in the third and last stage the objectives related to PEACE (SDGs n° 16) and PARTNERSHIPS (SDGs n° 17).

The second training session has been conceived as an exposition of photos artworks by a local photographer on the theme of Planet Earth, Environment and Woman, followed by an interactive question & answer session and debate.

The next transnational project event, which will be focused again on the related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, will be held in early December in Warsaw, Poland.

We’d like to remind how the project stems from the idea that operators in the cultural and creative industries, as in all other sectors, are called to take action to embed and mainstream environmental sustainability and sustainable development with their strategies and activities, paying attention to waste management, rational use of energy and over exploitation of natural resources and ecosystems in general, helping to raise awareness on such themes also through cultural and creative events.

For info on the project:

www.sdgheritage.eu

info@antroposervice.it

#SDGCULTHERITAGE

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Share page

© 2024 The Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI). All rights reserved. Designed and Developed by mmVirtual